BECAS MECD 2017- 2018

BEQUES I AJUDES ALS ALUMNES DE NIVELLS POSTOBLIGATORIS MINISTERI D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

NIVELLS:

* Batxillerat

* Formació Professional de Grau Mitjà i Superior.

PRESENTACIÓ:

  • Del 11 d’agost al 3 d’octubre de 2017.

RESOLUCIÓ Convocatoria General Becas curso 2017-2018

No cal aportar documentació, ja que les unitats encarregades de la tramitació consultaran i obtindran de l’administració corresponent totes les dades necessàries per a verificar que es reuneixen els requisits generals, acadèmics i econòmics. Només en determinats supòsits molt específics s’haurà d’aportar la documentació concreta que se li especificarà al formulari.

  • No obstant això, en qualsevol moment les unitats encarregades de la tramitació podran requerir la presentació de documentació relacionada amb la seva sol·licitud de beca.

    * Alumnes amb necessitats especifiques de suport educatiu.

  • Del 13 d’agost al 28 de setembre.
  • Documentació: Consultar en el Col·legi.

 

BECAS Y AYUDAS A LOS ALUMNOS DE NIVELES POSTOBLIGATORIOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

NIVELES:

* Bachillerato

* Formación Profesional de Grado Medio y Superior.

PRESENTACIÓN:

  • Del 11 de agosto al 3 de octubre de 2017.

RESOLUCIÓN Convocatoria General Becas curso 2017-2018

No hace falta aportar documentación, ya que las unidades encargadas de la tramitación consultarán y obtendrán de la administración correspondiente todos los datos necesarios para verificar que se reúnen los requisitos generales, académicos y económicos. Solo en determinados supuestos muy específicos se deberá aportar la documentación concreta que se le especificará al formulario.

  • No obstante, en cualquier momento las unidades encargadas de la tramitación podrán requerir la presentación de documentación relacionada con su solicitud de beca.

    * Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

  • Del 13 de agosto al 28 de septiembre.
  • Documentación: Consultar en el Colegio.