Listado provisional becas comedor

BEQUES MENJADOR ESCOLAR CONSELLERIA. CURS 2015/2016.

Al tauler d’anuncis del Col·legi (pati cobert) es pot consultar el llistat provisional de sol·licituds amb la puntuació establida per la Conselleria d’Educació, a fi de detectar possibles errors en la baremació.

Els interessats que així ho estimen, tindran un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la seua inserció en el tauler d’anuncis del centre, per a esmenar els defectes observats i presentar les reclamacions oportunes, per mitjà de l’aportació en el mateix centre educatiu de la documentació que estimen adequada.

Les esmenes que afecten a circumstàncies sociofamiliars -així com a les dades de renda de la unitat familiar- del sol·licitant es presentaran en el centre docent junt amb la documentació acreditativa.

 

BECAS COMEDOR CONSELLERÍA. CURSO 2015/2016.

En el tablón de anuncios del Colegio (patio cubierto) se puede consultar el listado provisional de solicitudes con la puntuación establecida por la Consellería de Educación, a fin de detectar posibles errores en la baremación.

Los interesados que así lo estimen, tendrán un plazo de diez días hábiles, contados a partir de su inserción en el tablón de anuncios del centro, para subsanar los defectos observados y presentar las reclamaciones oportunas, mediante la aportación en el mismo centro educativo de la documentación que estimen adecuada.

Las subsanaciones que afecten a circunstancias socio-familiares –así como a datos de renta de la unidad familiar- del solicitante se presentarán en el centro docente junto con la documentación acreditativa.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies